خوشامدگویی

تاریخ ارسال : پنجشنبه 28 آبان 1394  08:20 ب.ظ  | نویسنده :   یـــہ ᓄـنتظر

آقـــای عشـــق . . .

از اولیــن ســطر این نوشتــه بــوی گـــریه می پیچــد در کلــمات . . .

آقــا… غریبــم؛ غریـب تر از آن که بدانم کُدام روز ناممــکن در تقـدیر سیاهم پیچــیده . چــهارده قرن است به آستانه اجابت می آیم و با دست های خالی بر می گردم. می دانی باران ، این چنــدمین نامه عاشقانه ای است که برای تـــو نوشته اند؟ گلایه نیست؛ آن هم امروز که از مُلک تا ملکــوت، حجاب بر می دارند و نورافشان منجی موعود فصل ها و نسل ها هستند. نمی دانم این عبارت قشــنگ را از چه کسی شنیده ام؛ امّا زیباست ، امــام جــمعه جــهان ...

آقــا ... نمازهایم شکـسته اند ؛ شکــسته تر از قامتــم . امروز می خواهم پُل بـزنم کــنار تغــزل و برای شما بخوانم مثل بُلبل های عاشــق؛ ولی پای صــبوری کــجا و دیده مستــعضف من کجــا... می دانی امــام ... این روزهای دلتنگِ غــریبه ، بی تــو دارد یاد همه زندان ها و مــیله های تاریــخ را آوار شانه هایم می کند.

آه ... این دل تا به کی اینچــنین سرد و خامــوش، چون کرمی خــفته در لانه ســینه بمــاند ؟ کی پیــله منیت دریده می شود تا پروانه طاهر روح سبک و رها، عاشق و از خود گذشته به سوی شمع ولایــت بشتابد و پر و بال ناقابل را که عمری پرورده است برای پــرواز، در قدوم شــعله های حضــرت عشــق قربانی کند؟

معـــبودا... با همه قصـورم بر من منت نهادی و مــهر مـــحمد ص را ملازم قلب تاریکم نمودی . شوق حــیات طـیبه را در نهادم جای گذاردی و تمنـای خدمت و در نهـایت قربانی شـدن به پای امام معصــوم، ولی امر خودت را روزی ام ساختی، قســم به اشــکها و رشــکهایم ، مرا آنگــونه از سرای دنیا خارج کن که عاشقــانت را بردی . این سر بی قابل را لحــظه آخر بر زانــوی آقــا و ســرورم بگــذارد و به نام او جان از تن جدا کن، باشد دمی زیستن با حق ، انحــرافی که بر عمــر خویش نمودم جبران نماید .

الهــا... تا به کی بی می و معشــوق بمانم ؟ این تن آسایی و رخــوت را از هم بدر . نـــور ولایت را بیش از بیــش در این وجود فرسوده بتابان . با من و عشــق و تولی حماسه بیــافرین . خـــون را رنگین آفریده ای تابا آن جذابــترین تصـاویر را نقش بزنی، جان را شیــرین آفریده ای تا با آن از لذتبخش ترین قصه ها را بنگاری و سر را به زینت چهره و مو آراستی تا برترین هدیه و تحــفه اش قرار دهی . خدایا، این بنــده ات هنوز هم خون دارد و هم جان دارد و هم سر ...

عشــق هـــنوز هست . مهـــدی می آیـــد ...

و اشــک التــماست می کنــد؛ مرا نیــز برگزین... مــرا نیز برگـــزین ...

اللّهم و صلِّ علی ولیّ اُمرک القائم المؤمل و العَدل المُنتَظرِ.

أَیْنَ الْمَنْصُور عَلی مَنِ اعْتَدی عَلَیْهِ

أَیْنَ الطّالِبُ بِدَمِ الْمَقْتُولِ بِکَرْبَلاء...

اللـهم عـجل لـولیــک الـفـرج مـولانـاصـاحـب الـعصر و الــزمــانـــ ...

تاریخ ارسال : سه شنبه 4 اسفند 1394  02:55 ب.ظ  | نویسنده :   یـــہ ᓄـنتظر

مادر عشق ....

بـــه نـــام فاطــــمه ، به نــــام شکـــسته تـــرین کلـــمه عـــشق ،

به نــام داغ تــرین کــلام و به نــام نـیلی ترین دقایـقِ دلتنــگی . . .

بگــذار و بگـــذر از این شهــر، خاتــون بگـــذار و بگـــذر از این نــگاه های شــوم . بگــذار و بگــذر از ایــن انــدوه ناپــایــان؛ از این ثانــیه های نامــهربان ؛ از این برهــوت زخــم آگــین . بگــذار که آنهــا حـرمــت هبــوط ملائکـــه را نمــی دانند.

فـــدک ، بهــانه کبـــودی یاس شـــد آن هنگـــام که ایســتادی پــشت شــعله آتــش ، خــوب می دانســتی ایــن شعــله ها بهــانه بغــض فـــرو خــورده دشــمنان عـــلی اســت . می دانســتی؛ خــوب می دانســتی . ســوخــتی پـــروانه ســان تا تکـــیه گاهی باشــی حقیــقت را . لـــرزید هــفــت آســمان به خــویش ؛ لـــرزید آن گــاه که فاصــله در و دیــوار ، فــریادی شــد در گــوش زمـــان .

حقیــقت ، مظــلومیتی اســت در ناگهان فـــاجعـه آن روز؛ آن روز کــه ریســمان ظلم خویش را به دســـتان عـــدالت بســتند ، آن روز که کوچــه های مـــدینه ، بیــش از پیــش ، گـرد غــربـــت بر شانه های عـــلی نـــشاند.

انـــدوهگنــانه تــرین چکــامه ها بــر کـــوچ غریبــانه پــر شکــسته تــرین چلــچله آل رســول صلی الله علیه و آله وسـلم انـــدک ترین اســت و بهــاری ترین سیلاب های اشــک ، بـــر قصــه پـــر غـــصه رعنــاترین انــدام آفرینــش در سایه در و دیـــوار ، کــم ترین .

با کـدام زبان به ســتایش دُردانه ای بنشــینیم که ســر به دامان معــشوق خــدا داشــت ؟ ای دخــتر آفتــاب . ای بانــوی مــاه . و ای مــادر ستارگــان . اینــک ، فرشتــگان ، صــف کشــیده اند تا بـــر نیــلیِ رخــسارت بــوسه زنــند و بازوی کــبودت را به نــوازش های بهــشتی ســپارنــد . . .

السَّلاَمُ عَلَیْکِ أَیَّتُهَا التَّقِیَّهُ النَّقِیَّهُ...

السَّلاَمُ عَلَیْکِ أَیَّتُهَا الْمُحَدَّثَهُ الْعَلِیمَهُ...

السَّلاَمُ عَلَیْکِ أَیَّتُهَا الْمَظْلُومَهُ الْمَغْصُوبَهُ...

السَّلاَمُ عَلَیْکِ أَیَّتُهَا الْمُضْطَهَدَهُ الْمَقْهُورَهُ...

اللهم عـجل لولیـک الفـرج مولانـا صـاحـب الـعصر و الزمانـــ ...

تاریخ ارسال : یکشنبه 2 اسفند 1394  06:38 ق.ظ  | نویسنده :   یـــہ ᓄـنتظر

غریب عشق ..

هـــنوز هم عــشق ، بــه نــام تــو قــیام می کنــد . . .

هنــوز هــم کــوچه های سیــلی خــورده ، قــصه زخــم هایت را های های می گــریند و قامت محجــوبت را میان درها و دیـــوارهای مجــروح مرور می کنــند. هیــچ کــس صــدای تــو را نــمی شــنود . گــوش های خفـــته و دل های بــی درد ، مــهر فـــراموشی خــورده اند.

غــدیر، غــریب ترین حــادثه تاریـــخ اسـت که تــو امــروز، در گــوش خســته شــاهدان دیــروز، فــریـاد می کــنی و هــیچ کــس علــی را به جــا نمــی آورد ...

تــمام خشــمت را در سیــنه کلمــات جــاری کــن ؛

إنَّ اللّه َ لَیْغضَبُ بِغَضَبِ فاطِمَة وَ یَرْضی بِرِضاها....

کــوچــه های خاکی تـــو را خــوب می شناسنــد.کــودکان بی پنــاهت ، غــریبــانه ترین تراژدی تاریخ را به تماشا نشــسته اند. دست هایــت ، بازوانــت... درب خــانه ، سینه ای مجروح و ... تکــه های دلت را به دست حــادثه بـــسیار. طـــفلانت ، امــتداد راهی می شــوند که از فریــاد تــو آغــاز شــد. دردهــایت را میــان اشـــک ها قســمت کن ؛ اینـجا هیــچ کـس صــدای تــو را نمــی شنود.

طـــاعون فرامـــوشی بر ســر این مــردم بــاریده است. درد بـی دردی گــرفته اند.غـــیرت، غریـــب ترین واژه قـــاموس آنهــاست. ایــن ها ، غـــدیر را بــرکه ای می پــندارند که هیــچ واقعه ای را لمــس نکـــرده است.

بگــذار خــاک ، بویِ خــون بگیـــرد ، بــوی مظـــلومیّتی سیــال از تـــو را بگیــرد، وامــدار تــو باشد، در بــاد گــم شــود و طــعم سراشیــبِ شکــوه های شــبانه را در مــذاقِ شــهر، مــزه مـــزه کــند. آه از ایــن سیاهی مطلــق؛ ازا ین برهــوتی که سال هاست بر دوش ثانیــه ها له له می زنــد . کجــای خــاک فروخمــیده ای؟

آه از ایـــن زخـــم های مــکرّر ...آه از ایــن شـــب های مکــــدّر ...

آه از ایـــن بهـــارهای نیـــامده پـــرپـــر...

بانـــو، یا فاطـــمة الـــزهرا علیـــهاالسلام ، یا بنـــت رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم ، یا اُمّ النُجَبـــاء، یا سَیـــدة الســـادات؛ یَا وَجِیـــهَةً عِنـــدَ اللّه ،

دریـــاب دل خســته ما را که درمــاندگـــانیم ...

السَّلاَمُ عَلَیْکِ یَا بِنْتَ أَمِینِ اللَّهِ...

السَّلاَمُ عَلَیْکِ یَا بِنْتَ خَیْرِ خَلْقِ اللَّهِ...

السَّلاَمُ عَلَیْکِ یَا بِنْتَ أَفْضَلِ أَنْبِیَاءِاللَّهِ...

السَّلاَمُ عَلَیْکِ یَا بِنْتَ خَیْرِ الْبَرِیَّهِ...

اللهم عـجل لولیـک الـفرج مـولانا صـاحـب العصروالزمـانـــ . . .

 

تاریخ ارسال : دوشنبه 26 بهمن 1394  11:55 ب.ظ  | نویسنده :   یـــہ ᓄـنتظر

ظهور عشق

ای جـــاری تـــرین جــویــبار طـــراوت . . .

چشـمه های عطــش ،گریــبان چاک به نمــاز باران نشــسته اند و بارش بــهاری ترین طـراوت را استـغاثه می کنند. ای آفتــابی ترین بهــانه ها بـودن . پنــجره ها، دسـت دعـا بر آسمـان دارند و حــضور سـپــیده را فریاد میزنند.

ای سحری ترین نسیم سرودن ، قصــیده های بلند رویش ، بیـت بیـت هستی خــود را قربـانی قـدوم مبـارک زیباترین غـزل آفرینـش می کنـند تا دلنشـین ترین آهنـگ زندگی از پس پرده انتـظار شکـوفا شــود.

ای بـهاری ترین نغمـه رویش . شـاخه ستـبر انتـظار ، لطیـف ترین گل های امــید را در باغ آرزو شکـوفا کرده است. ای بلیــغ ترین نهــج البلاغه خلــقت . زبان ها در کـام و دل ها در دام مــانده اند و کتــاب ها، گنـگ و اندیشــه ها، منــگ شده اند از وصــف رنگ های گــوناگون که بر پرده نقش بسته است و عـــدالت ، در قربانگاه ظــالمان ذبــح می شود و در پیشخــوان عــدل فروشان عــالم به معــرض مذاکره گذاشــته می شــود.

دعـــا ، پـــرچم همیــشه برافراشته ای است که بر بام ســـرای دل های بی قـــرار، به اهـتــزاز درآمـده و سر بر آسمان اجــابت می ســاید. ای توفنــده ترین گــردباد ستــم سوز . ســتاره های تـوهم، از وحــشت سردی و سکـون ، بـه دامــن شب آویخـته اند و شــب دیـجور، وحـشی تـرین نظــم نوینـش را بر گـرده زمــین تحمـیل کــرده است. ای روح پنهـان عــدالت در کــالبد زمــان .

جهــان از دیدن وحشــی ترین متمــدن های تــاریخ ، قالب تهی کــرده است و جـهانیان سـر در گـم و ســرگردان، به هــر بیــشه ای پنــاه می بـرند بیــا و جــهان را از این ســرگردانی نجــات بــده و جهــانیان را به ســرزمین امــن ، مــهمان کـن و در ناکجــاآباد زمین اسکــان بــده .

ای بغــض نشکــفته زمــین . شکــوفا شو، که خشـم های فــرو خورده ، چــشم به تــــو دوخته اند و فـــریادهای در گــلو مــرده ، آییــنه دار تـــواَند .

آقـــا بـــیا به حق چــشمات تـــر مــادرت زهـــرا س . . .

این الطالب بدم المقتول بکربلاء ...

 أَیْنَ الْحَسَنُ أَیْنَ الْحُسَیْنُ؟ أَیْنَ أَبْناءُ الْحُسَیْنِ...

اللــهم عــجل لـولیــک الــفـرج مــولانــا صــاحــب الــعصر و الــزمــانــــــــ . . .

 

تاریخ ارسال : چهارشنبه 14 بهمن 1394  07:40 ب.ظ  | نویسنده :   یـــہ ᓄـنتظر

انتظار عشق ..

 

تــــــو می آیــــی . . . .

نـــرم تــر از تمامی قوهای آزاد در بـــاد و سبـــک بـــال تـــر از پــر پـــروازهای بی وقفـــه در اوج . تـــو می آیی از سمـــت دورتـــرین قـــصه های ســرزمین های شـــرقی .

ای اشتـــیاق عـــدالت بـــر دل بی شکیب انتـــظار و انتـــظار ، ایــن آخــرین جــرعه های امـــید ، از سبــوی شکــسته منتــظرانت ، بــر شــن های تفـــتیده بـیابــان نــاامیــدی می چــکـد ؛ یا اباصالح المهدی . . .

با ایــن حــال ، مَتی تَرانا و نَراکَ : کی گــوشه چشـمی بــه مـا می کـنی و کی زیارتــت می کنیم ؟ شــاید آن صبحــگاهی کــه دریــا ، صـــداقت خــود را بیــن اهـالی تقــسیم کــند و لــب های تشــنه را ، به جــرعه ای آشــنایی ، ســیراب.

شــاید آن آدینــه ای که آســمان ، چـــتر آبی اش را بــر ســر شقــایق های وحــشی بگســتراند و ابــر ، جــرعه جــرعه مِــیِ وصــالْ بر جــام اطــلسی های بــزمِ انــتظار بــریــزد.

ای غــریبه آشــنا ، ای تــنها امیــد مظــلومیت کــوچه بــنی هــاشم ، ای گـلِ ســرسبــز امــامـت ؛ ای شــوکتِ نــماز، ای شکــوهِ روزه ، اصـالت حــج ، کرامـت زکــاة ، شـرافـتِ دیــن ، هیبــت عــدل .

هـــر صبـح آدینــه ، دلــم می گــیرد و پـــرنده در بــدر چشــم انتــظارِ تــــو ، بـر بــام اشتــیاق می نشیند ، تا در این شب تیره و تار از این بی ســر پناهی آشـنایی ، او را مهــمان کنــد؛ دریــغ از پنـــجره نیمـه گشـوده دریـغ از لبخــندی آشنا . تـــو را با واژه نـمی خــوانـم ، تــو را بایــد با دل خــواند ، با دل دیــد و بــا دل بوئیــد.

االلـهم عـجل لولیـک الـفـرج مـولانـا صـاحـب الـعصروالزمانـــ ...

تاریخ ارسال : دوشنبه 12 بهمن 1394  06:33 ب.ظ  | نویسنده :   یـــہ ᓄـنتظر

انتظار سخت

 

چه وقتها که برایت دعا نکرده دلم

چه نذرها که برای شما نکرده دلم

چقدر نام مرا در نوافلت بردی

ولی به هیچ کدام اعتنا نکرده دلم

عجیب نیست دلم را گناه پرُ کرده است

دری به سمت مناجات وا نکرده دلم

مسافر سحر جاده های سجاده

بگیر دست مرا تا خدا نکرده دلم

نیفتد از قلم رو به آسمانی ها

به جرم کفش سلوکی که پا نکرده دلم

درست یاد ندارم که چندمین روز است

که حقِ چشم خودم را ادا نکرده دلم

تاریخ ارسال : پنجشنبه 1 بهمن 1394  09:10 ب.ظ  | نویسنده :   یـــہ ᓄـنتظر

دختــــر عشـــق . . .

 

دختــــر عشـــق . . .

کبـــوتر بی تــاب نــگاهــم تا گنبـد طـلای تـــو پـــر مـی کـــشد . . .

هــر بار که دلـش می گـیرد ، بـهانه حـرم می کنــد ؛ بهــانه تــو را ، مهربانــیت را و نگـاه لطف و عــنایت تــو را . امــروز، تــمام کــبوتران غمگیــنند ؛ آسمـان حــرمت گرفتـه اســت، حرمــت ، بوی غریبی می دهد.

فاطــمه جـــان . . .

قــدم بر خاک قــم نهادی و از فــوران علــم آسمــانی و عبــادات روحــانی ات ، چــشمه های علـم و زهــد ، بر قلــب نـــورانی قــم جــوشیده است . هــنوز بیــت النّــور از صــدای دلنـشین تــو ســرشار است . هنــوز عــطر مـناجات تــو در تار و پود شــهر مـی وزد . و هــنوز قـــم ، به میــزبانی تـــو مـی نازد و مـی بالــد .

مــعصومه جـــان . . .

دیــده فــرو مــبند ، ای ادامـه ســوره صــبر ، هر چــند در دوری بــرادر، چــون شــمع می ســوزی هر چــند کــرب و بــلای فـــراق بــرادر ســخت اسـت ، امـا هنــوز عــطش روحــانیِ شیعــه شـعله ور اسـت ، هــنوز عــرفان ، طــفل نـوپای دستـان شـماست ، هنـوز باید دسـت فــقه را بگـیــرید ، اخــلاق را بنـوازید ، فـضیلت را فــضایل بــیاموزید . قــرآن را محــافظ باشـــید و عتــرت را نگـــهبان .

ای نگــین انگـشتری کــویر خــسته قــم ، به سـتاره چـینی آمــده ام ؛ شـب های آسـمانی ات را و بــاران را بـهانه کــرده ام به هنگـام بهـار؛ بال خیسـم ، تمـنای سرپــناهی دارد و پای خستــه افـکارم ، امـید مأمنــی . اینـجا به یمـن قـدوم تــو پـناهگاه اندیشـه شیــعه شـده است.

اندیــشه ام را نــورانی کــن ، ای دخـــتر نــور ، ای خـواهـر نــور ، آمـدی ؛ با یک جـهان رحــمت و مــهربانی . هفــده روز میــهمان ما بــودی . هفـــده روز نــور بـــاریدی و روشـنایی بخشــیدی . . .

و اینـــک . . .

تا بی شــمار روزهــا ، تا بی شمــار مــاه ها و تا بی شمـــار ســال ها ما میهـمان ســفره کــرامـــت بی حــدّ تــوایم . ای شفیـــعه روز جــزا ، شفاعتمــان کـن . . .

السلام علیک بنت رسول الله...

بنت امیرالمومنین ، بنت فاطمة الزهرا...

السلام علیک بنت الحسین الشهید...

اللـهم عـجل لـولیـک الـفـرج مـولانـا صـاحـب العصر و الزمـانــــ . . .

تاریخ ارسال : سه شنبه 29 دی 1394  11:29 ق.ظ  | نویسنده :   یـــہ ᓄـنتظر

التهاب ثانیه ها

امروز جمعه نیست…

” اقای “من...

قرار نیست که فقط غروب های ” پنج شنبه ” تا غروب ” جمعه ”

سراغت را بگیرم…

قرار نیست فقط ” جمعه ” ها انتظار ” ظهورت ” را بکشیم…

آری…

” شنبه ” هم می توان از ” دوریت ” ناله سرداد…

” یکشنبه ” هم می توان ” انتظارت ” را کشید…

” دوشنبه ” هم می توان دنبال ” گمشده ” گشت…

” سه شنبه ” هم میتوان با ” اقا ” دردودل کرد…

” چهار شنبه ” هم می توان به خاطر ” اقا ” گناه نکرد…

یابن الحسن

دوریت درد بی درمان است…

ای پسر فاطمه

دلم برایت تنگ است

امروز” جمعه ” نیست اما…

دلم برایت تنگ است!

اللهم عجل لولیک الفرج

منبع :http://178133.rozblog.com

تاریخ ارسال : جمعه 18 دی 1394  06:57 ب.ظ  | نویسنده :   یـــہ ᓄـنتظر

جاده های جمکران

جاده های جمکرانی


 به ناله در آمده اند


 و آفرینش یکصدا تو را می خوانند که ما را دریاب...


خوشا روزی که مهدی باز گردد

اناالمهدی طنین انداز گردد

به حق مادرش زهرای اطهر

 به حق فرق اکبر، حلق اصغر

خداوندا ظهورش دیر گردید

بسی عاشق دراین ره پیرگردید

مهیاکن تواسباب ظهورش

منورکن توگیتی را زنورش

اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج


تاریخ ارسال : جمعه 18 دی 1394  05:24 ق.ظ  | نویسنده :   یـــہ ᓄـنتظر

مولایــــــــم

مولایم !

دلم برای ورود تو لحظه شماری می کند و

حنجره ام تو را فریاد می زند،تو که تجلی عشقی


قنوتم را طولانی می کنم تا تو نیمه شبی برای آن دعا کنی

کوچه های غریب بی کسی را آب و جارو می کنم

تا تو صبحی زود از آن کوچه عبور کنی

مولایم !

بی تو دفتر دلمان پُر است از مشق های انتظار و 

من با دلم می خواهم آن روز که می آیی

زیبا ترین مدال ایثار را
تقدیم نگاه تو کنم .

تو طلیعه نوری، برگی از قرآن ،فرشته ای والاتر از

فرشتگان مقرب الهی که جایگاهش را زمین خدا نهاده اند

یوسف دیگر که اگر یوسف را تنها زلیخایی عاشق بود،


تو را دنیایی مشتاقند.


تاریخ ارسال : چهارشنبه 16 دی 1394  07:56 ب.ظ  | نویسنده :   یـــہ ᓄـنتظر

تو نیستی ...

عکس و تصویر اللهم صل علی محمد وال محمد و عجل فرجهم

" چقدر چله‌نشینی؟... چهل... چهل... تا چند؟!
چقدر جمعه گذشت و نیامدی، سوگند ـ

به دانه دانه تسبیح مادرم، موعود(عج)!
که بی تو هیچ نیامد به دیدنم لبخند

که روزها همه مثل هم‌اند ـ سرد و سیاه ـ
غروب‌ها و سحرهاش خسته‌ام کردند

کشانده‌اند مرا روزها به تنهایی
گمان کنم که مرا منتظر نمی‌خواهند!

تو نیستی و جهانم پر از فراموشی‌ست
جهان عاشقی‌ام را غروب‌ها آکند...

تو نیستی که قیامت کنی به آن قامت
تو نیستی که درختان به خویش می‌بالند!

تو نیستی و ... چقدر از زمان من باقی‌ست
چقدر بی‌ تو بگویم، غزل، غزل، یک بند

به چشم‌های کسی احتیاج دارد که
زند به شاخه ادراک خاکی‌اش پیوند

به چشم‌های کسی که شبیه یک منجی
زلال، آبی، روشن ـ شبیه تو ـ باشند

چقدر چله‌نشینی؟ چقدر ندبه و اشک؟
چقدر بی تو سرودن ـ قصیده‌های بلندـ؟

تاریخ ارسال : یکشنبه 13 دی 1394  03:59 ب.ظ  | نویسنده :   یـــہ ᓄـنتظر

طلب دیدن یار

 

عصر ما درطلب دیدن  آن یار گذشت

 باز هم جمعه ی ما بی رخ دلدار گذشت
سخن این نیست که ما منتظرش میمانیم
نکته اینجاست که روز و شب ما تار گذشت
بس که آسوده نشستیم و تغافل کردیم
روز ما باز به کام دل اغیار گذشت

تاریخ ارسال : پنجشنبه 10 دی 1394  07:37 ق.ظ  | نویسنده :   یـــہ ᓄـنتظر

میلاد نور

AKSGIF.IR- rasool akram mohammad gifتصاویر متحرک حضرت محمد (ص)

آی آسمان! مبارک بادت این روز و همه روز!

چه هدیه ای آورده ای خاک نشینان مفلوک را؟!

این عطر حضور کیست که عرش را به هیجان آورده است!

ایام به کام، ای درخت نبوت، طوبای صداقت! شاخه هایت پر بار که امروز گل کرده ای به وجود زیباترین مولود هستی؛ مولود حرم، مولود آستانه عفت و ایمان! می خوانمت به نام تمام زیبایی ها!

مولود زیبای آمنه علیهاالسلام ، اینک این آغوش پرندین حضرت جبریل علیه السلام است که تو را به گلگشت و تفرّج آسمان می برد.


AKSGIF.IR- rasool akram mohammad gifتصاویر متحرک حضرت محمد (ص) 

درود خداوند بر تو باد، آن گاه که پیشانی ارادت بر خاک نهادی تا شکوه بندگی را به جای آوری!

درود خداوند بر تو باد، آن گاه که مادر را سلام گفتی و فرشتگان به تحسین جمال بی مثالت پرداختند.

درود خداوند بر تو باد، آن گاه که زمین از نعمت حضورت در کاینات برخوردار شد و آسمان به میزبانی زمین غبطه خورد.

درود خداوند بر تو باد، آن گاه که خانه دوست، آکنده از عطر عاشقانگی ها شد و نجوای نمازت، دل از آسمان ربود!

درود خداوند بر تو باد، آن گاه که زبان به حمد و یگانگی خداوند گشودی و عطر توحید، کوچه های مکه را فراگرفت!

AKSGIF.IR- rasool akram mohammad gifتصاویر متحرک حضرت محمد (ص)
 

درود خداوند بر تو باد، آن گاه که زخم بی شمارت، عشق را به تماشا فرا خواند و عاشقانگی از افسانه به حقیقت پیوست!

درود خداوند بر تو باد، آن گاه که غربت، به قصد قربت برگزیدی و برکت وجودت، تاریخ را به مبدأی از نور، راهنما شد.

درود خداوند بر تو باد؛ مادامی که حیات در کاینات باقی است.

AKSGIF.IR- rasool akram mohammad gifتصاویر متحرک حضرت محمد (ص)

AKSGIF.IR- rasool akram mohammad gifتصاویر متحرک حضرت محمد (ص)

 
 

تاریخ ارسال : دوشنبه 7 دی 1394  07:14 ب.ظ  | نویسنده :   یـــہ ᓄـنتظر

عاشـــقانه با معشــــوق ...

دلــم می خواهد برایت عاشــقانه بنویسم :

می خواهــم از آمدنت بگویــم ... از رسیدنت ...

 

 از پایان شب های بلند غیبتت ...

 

عشق من : آرزو می کنم روزی بیــایی و در حضورت

 

 برایت جشن آغاز امامت بگیــرم

 

 مولاجان ... بیا ببین : هنوز که نیــامده ای ،

 

 بزمی عاشــقانه آراسته ام برایت تا قدم بر خانه ام بگــزاری و

 

 کلبه ام را به نور وجودت مُنور کنی عزیز ...

 

 در بالای مجلس برایت جایگاهی تدارک دیده ام

 

که همیشه به یادت خالی می ماند ! راستی چــرا نمی آیی ؟

 

 میهمانانم هــر سال در جشن امامتت سراغت را از من می گیــرند

 

 که آقایــم کجاست ؟

 

 چرا دیر کرده! چرا به میهمانی خودش نرسیده ؟! ...

 

نمی دانم جانِ مهدی : جوابشان را چه بگویــم ؟

 

اما با لبخندی به یاد آمدنت به آنهــا می گویم در راه است :....

 

آقایــم در راه مانده ، میرسد .. !

 

بیا ببین آقاجان : برای هدیه به میهمانان مجلست

 

 از جمکرانت - نقش - خانه ات را آورده ام

 

تا با دیدن خانه ی آسمانی ات به یادشان بمــاند

 

 که برای آمدنت دعای فــرج بخوانند... ا

 

 گر شد به میهمانی ام بیــا مولاجان :‌ قول رسیدنت را داده ام ..

 

 لااقل سَری به بزم عاشقانه ام بزن مولاجان :

 شادمانه هایــم برایت دلتنگ اند ..


مهــدی جان:

 

به جز دستهــای پر قدرت تو راهی نیست

 

 که قلب پر از فراموش من از نام پر از حیاط تو آکنده شود و می دانــم ،

 

  می دانم مهــربانی تو را آن قدرت هست که قلبم را چنان

 

وسعتی بخشد که از محبت تو سیراب شود.

 

آقای من کرم کن و بر من بتاب ...


یلـــــــــ ـــــــدا را این گونه تعـــریف کنیم:

 

 ی: یا صاحب الــــزمان (عج)

 

ل: لوایت را علـــم کن

 

د: دیگــــر جدایی بس است

 

ا: اللهــم عجــل لولیکــــ الفـــرج


یلـــــــــ ـــــــدا را این گونه تعـــریف کنیم:

 

 ی: یا صاحب الــــزمان (عج)

 

ل: لوایت را علـــم کن

 

د: دیگــــر جدایی بس است

 

ا: اللهــم عجــل لولیکــــ الفـــرج

منبع :وبلاگ در انتظار مهدی موعود 

 

تاریخ ارسال : دوشنبه 30 آذر 1394  08:52 ب.ظ  | نویسنده :   یـــہ ᓄـنتظر

شــــب انتظــــآر

 فروغ بخش ِ شب ِ انتظار ، آمدنے است 

 رفیق آمدنے ، غمگسار آمدنے است 

   

 به خاڪ ِ ڪوچه دیدار ، آب مے پاشند 

 بخوان ترانه ، بزن تار ، یار آمدنے است 

   

 ببین چگونه قنارے به وجد آمده است ! 

  مترس از شبـــــــ ِ یلدا ، بهار آمدنے است  

   

 صداے شیهه اسب ظهور مے آید 

 خبر دهید به یاران ، سوار آمدنے است 

   

 بس است هر چه پلنگان به ماه خیره شدند 

 یگانه فاتح این ڪوهسار ، آمدنے است 

ادامه مطلب

تاریخ ارسال : یکشنبه 29 آذر 1394  08:24 ب.ظ  | نویسنده :   یـــہ ᓄـنتظر
کل صفحات :3
1
2
3
دعای عظم البلا
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات