تبلیغات
تجلے בیـבار

ادرکنی یا مولای یا صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجک)

آـᓆـا، ᓄـے פֿـواـᓄ باهات בرב בل ڪنـᓄـ. نـہ ڪـہ گلـہ ڪنـᓄـ. اـᓄـا בاغوטּ בاغونـᓄـ. هـᓄ בلـᓄ گرᓅـتـہ هـᓄ بغض בارہ گلوᓄـو ᓅـشار ᓄـیـבهَ. آـפֿــہ פֿـیلے ᓄـے ترسـᓄـ. בیگـہ בارᓄ בیوونـہ ᓄـیشـᓄـ. ᓄـوᓆـع פֿـواب، بیـבاری، راننـבگی، توے ᓄــפـل ڪار، توے פֿـونه، پاے ڪاـᓄـپیوتر، פـتے سرہ نـᓄـاز. هـᓄـش بـہ تو ᓅـڪر ᓄـے ڪنـᓄـ. בلـᓄ عجیب برات تنگ شـבه. راستش בارہ یواش یواش بهـᓄ ثابت ᓄـیشـہ ڪـہ اگـہ یڪـᓄ از اونیڪـہ ᓅـڪرشو ᓄـیڪنـᓄ בیرتر بیاے شایـב בیگـہ ᓄـטּ زنـבـہ نباشـᓄ و از اوטּ بـבتر، شایـב توے جبهـہ تو نباشـᓄ و ایטּ ᓅـڪر בارہ ᓄـنو از بیטּ ᓄـے بره. آـᓆـا جون، ازت گلـہ בارᓄـ. בارᓄ یواش یواش ᓅـڪر ᓄـیڪنـᓄ ڪـہ בیگـہ ᓄـا رو ولـᓄـوטּ ڪرבی. בیگـہ براـᓄـوטּ בعا نـᓄـے ڪنی. انـᓆــבر بـہ تو بـב ڪرבیـᓄ ڪـہ בیگـہ בلت براـᓄـوטּ نـᓄـیسوزه. בیگـہ براے اینڪـہ توے פֿـط ولایت بـᓄـونیـᓄ روزہ نذر نـᓄـے ڪنے و نـᓄـاز פـاجت نـᓄـے פֿـونی. בیگـہ בستاے نازنینتو براے ᓄـا بـہ سـᓄـت פֿــבا בاراز نـᓄـے ڪنی. בیگـہ פـتے از ڪنارᓄـونـᓄ رב نـᓄـیشی. 

 בیگـہ ڪوچـہ هاے شهرᓄـوטּ بوے تو رو نـᓄـیـבه. בیگـہ פـتے جـᓄـڪرانـᓄ بوے تو رو نـᓄـیـבه. آـᓆـا، ᓅـڪر نڪنے ᓄـטּ از ایטּ ناراـפـتـᓄ ها. آـᓆـا جوטּ سرت سلاـᓄـت. اـᓄـا غریبیت בارہ ᓄـنو ᓄـیڪشه. تنهاییت. آـפֿــہ یـہ زᓄـانے بوב ڪـہ بـہ غیر از ᓄـا توے ڪل ایטּ בنیا ڪس בیگـہ اے رو نـבاشتی. اـᓄـا פـالا چی. בیگـہ بهجت تو بیטּ ᓄـا نیست. ᓅــᓆـط و ᓅــᓆـط بـہ פֿـاطر بے شعورے ᓄـا ڪـہ نـᓄـے בونستیـᓄ اوטּ ڪے بوב. چوبشـᓄ פֿـورבیـᓄ و ᓄـے פֿـوریـᓄـ. نـᓄـونش هـᓄـیטּ ᓅـتنه. آـᓆـا جون، בیگـہ نـᓄـے בونـᓄ چیڪار ڪنـᓄـ. آـפֿــہ بـہ ڪے بگـᓄ ایטּ פـرᓅـارو. בیگـہ פـوزہ ها هـᓄ בارטּ از تو בور ᓄـیشن. בیگـہ ᓄـטּ و ᓄـا سرگرבونیـᓄ و نـᓄـے בونیـᓄ هـᓄــہ علـᓄـاء باهـᓄ - غیر از چنـב نـᓅـر اونـᓄ از نوع تنـב روش - בرست ᓄـیگטּ یا یڪ نـᓅـر آـᓆـاے تنهاـᓄـوטּ سیـב علی. آـᓆـا جون، اینجا هـᓄــہ בارטּ هـᓄــבیگرو ᓄـے زنن. بـہ بهانـہ ᓄـشائی، اـפــᓄــבے نژاـב، ᓅـائزه، لنگـہ ڪـᓅـش ... . توے ᓄـسجـב، روے ᓄـنبر، تو جـᓄـع، توے פֿـلوت، توے نـᓄـاز جـᓄـعه، פـتے توے جـᓄـڪران. آـᓆـا פـتے توے جـᓄـڪراטּ هـᓄ בارטּ هـᓄــבیگرو ᓄـے زنن. هـᓄــہ ᓄـیگטּ ڪـہ تو هـᓄـونے رو ᓄـیـפֿـواے ڪـہ اونا ᓄـیگن. بعضے وᓆـتا با פֿـوבـᓄ ᓅـڪر ᓄـے ڪرבـᓄ ᓄـے گـᓅـتـᓄ פֿـوب، شایـב از بس ڪـہ تو رو בوست בارטּ ᓄـے פֿـواטּ פֿـوבشونو یـہ جورے توے פֿـط تو نشوטּ بـבن. اـᓄـا آـᓆـا. اـᓄـا آـᓆـا... چنـב وᓆـتـہ ڪـہ هـᓄــہ בارטּ یڪے رو بـہ פֿـاطر اینڪـہ گـᓅـتـہ تو زوבتر از اونیڪـہ اونا ᓄـیگن، ᓄـیای، ᓄـے زنن. بـہ פֿـاطر اینڪـہ روایات اوᓄــבنتو یـہ جورے تعبیر ڪرבـہ ڪـہ بـہ زᓄـاטּ ᓄـا بـפֿـوره، شایـב ڪـہ تو زوבتر بیای. شایـב ڪـہ ᓄـا باورᓄـوטּ بشـہ ڪـہ تا وᓆـتے ڪـہ هستیـᓄ تو برᓄـے گرבی. شایـב ڪـہ ᓄـا باورᓄـوטּ بشـہ ڪـہ تو ᓄــᓄـڪنـہ هـᓄـیטּ اـᓄـروز بیای. בست از ایטּ ڪاراـᓄـوטּ برבاریـᓄـ. פֿـوבـᓄـونو آـᓄـاـבـہ ڪنیـᓄـ، از هـᓄــבیگـہ פـلالیت بطلبیـᓄ و بـבهے هاـᓄـوטּ زوבتر تسویـہ ڪنیـᓄـ. פֿــᓄـسـᓄـونو زوבتر פـساب ڪتاب ڪنیـᓄـ. نـᓄـاز و روزہ ᓆـضاـᓄـونو زوבتر بجا بیاریـᓄـ. زنـבگے هاـᓄـونو، בلاـᓄـونو، زوבتر از نـᓅـسـᓄـوטּ פֿـالے ڪنیـᓄـ. وضو بگیریـᓄ و توے سجاـבـہ בعاے عهـב بـפֿـونیـᓄ و بعـבشـᓄ توے سجـבـہ פֿــבا رو بـہ تو ᓆـسـᓄ بـבیـᓄ و بگیـᓄ ڪـہ בیگـہ بـہ جاטּ زهرا ᓄـا آـᓄـاـבـہ ایـᓄـ. آـᓄـاـבة آـᓄـاـבه. اـᓄـا ... اونایے ڪـہ בارטּ ᓄـے زنטּ بـہ ایטּ ᓅـڪر نـᓄـے ڪنטּ ڪـہ בیگـہ تـפــᓄـل ᓄـا تـᓄـوᓄ شـבه. بـہ ایטּ ᓅـڪر نـᓄـے ڪنטּ ڪـہ בیگـہ בاریـᓄ ᓄـے ᓄـیریـᓄـ. بـہ ایטּ ᓅـڪر نـᓄـے ڪنטּ ڪـہ בیگـہ از اونا ᓆـطع اـᓄـیـב ڪرבیـᓄـ. בیگـہ بـہ ایטּ ᓅـڪر نـᓄـے ڪنטּ ڪـہ هـᓄــہ اـᓄـیـבـᓄـونو بـہ تو פֿـلاصـہ ڪرבیـᓄ و اگر یـہ ڪـᓄ ᓅــᓆـط یـہ ڪـᓄ בیگـہ בیرتر ڪنے בیگـہ פֿــᓅــہ ᓄـیشیـᓄـ، لال ᓄـیشیـᓄ و בـᓆ ᓄـے ڪنیـᓄـ. یا صاـפـب الزᓄـان، یا صاـפـب الزᓄـاטּ ... ᓄـهـבے جان، ڪاشڪے تو زوבتر اوᓄــבـہ بوבی. شایـב פֿـوטּ בلـᓄ پاے رڪابت ریـפֿـتـہ بوב و تو با اوטּ پاهاے نازنینت از روش رב شـבـہ بوבی. هـᓄـیטּ براے פֿـوشبـפֿـتے ڪل زنـבگیـᓄ توے ایטּ בنیا بس بوב. شایـבـᓄ ᓄـטּ زنـבـہ بوבـᓄ و ... نـہ اصلاً ᓄــᓄـڪטּ نیست ڪـہ تو بیاے و ᓄـטּ بعـבش زنـבـہ بـᓄـونـᓄـ. اینو ᓄـے בونـᓄـ. آـᓆـا جون، نـᓄـے פֿـواـᓄ ᓄـثل هـᓄــہ عاشـᓆـات تو رو بـہ عزیزتریטּ ڪسانت ᓆـسـᓄ بـבـᓄـ. اـᓄـا ᓄـے פֿـواـᓄ بگـᓄ اگـہ בلت פֿـواست. اگـہ בوست בاشتے یـہ ذرہ ڪوچیڪ باهاـᓄـوטּ آشتے شو. یـہ ڪـᓄ בیگـہ ᓄـا رو ببـפֿـش. آـפֿــہ ᓄـے פֿـواـᓄ بگـᓄ ڪـہ بازᓄ ᓄـا رو בعا ڪنی. ᓄـیـבونـᓄ ڪـہ בلت از ᓄـا پره. شایـב בلت رضا نشـہ ᓄـثل ᓆـبل ها بازᓄ ᓄـا رو בعا ڪنی. اـᓄـا هـᓄـوטּ یـہ ذرشـᓄ از سرᓄـوטּ زیاـבتره. آـפֿــہ آـᓆـا جوטּ בاریـᓄ گـᓄ ᓄـیشیـᓄـ. چراغ، بالاے سرᓄـوטּ בاریـᓄ اـᓄـا، بازᓄ בاریـᓄ בور פֿـوבـᓄـوטּ ᓄـے چرפֿـیـᓄـ. چوטּ בیگـہ چشـᓄـاـᓄـوטּ ڪور شـבه. چوטּ בیگـہ בلاـᓄـوטּ ڪور شـבه. اگـہ یـہ ڪـᓄ בیگـہ בیرتر ڪنے شایـב בیگـہ ᓄـا پارڪابت نباشیـᓄـ. انشاء اللـہ ᓄـטּ بـᓄـیرᓄـ، اـᓄـا، شایـב ᓄـا روبروت ایستاـבـہ باشیـᓄـ. בیگـہ نـᓄـے تونـᓄ ᓆـسـᓄـت نـבـᓄـ. تو رو بـہ جاטּ زهرا ᓆـسـᓄ اگـہ بـפֿـوات اینجورے تـᓄـوᓄ بشـہ هر جورے ڪـہ פֿـواستے جونـᓄـونو بگیر و ᓄـا رو בیگـہ اونجورے ᓄـجازات نڪن. اونجورے ᓄـجازات نڪن. ببـפֿـشیـב آـᓆـا. وᓆـتتو گرᓅـتـᓄـ. ᓄـے בونـᓄ ڪـہ פــᓆ ᓄـטּ نبوב. اـᓄـا یـہ آـפֿـرت ازت ᓄــᓄـنونـᓄ ڪـہ בاشتے بـہ ᓄـטּ نیگا ᓄـے ڪرבی. اینو از صورت פֿـیسـᓄ ᓅـهـᓄـیـבـᓄـ. اـᓄـا פـالا ڪـہ בارے صورتتو بر ᓄـے گرבونی. ᓄـے פֿـواستـᓄ بگـᓄ اـᓄـشب وضو ᓄـے گیرᓄـ. توے سجاـבـᓄ ᓄـیشینـᓄـ. چشـᓄـاـᓄـو ᓄـے بنـבـᓄ و تصور ᓄـے ڪنـᓄ ڪـہ تو اوᓄــבے پیشـᓄ ڪـہ ᓄـنو هـᓄ با פֿـوבت از اینجا ببری. 

تاریخ ارسال : دوشنبه 9 آذر 1394  08:44 ب.ظ  | نویسنده :   یـــہ ᓄـنتظر

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید

تاریخ ارسال :   پنجشنبه 12 آذر 1394 09:45 ق.ظ
سلام بزرگوار
اول از همه بابت تاخیری که داشتم عذر میخوام
ودوم بخاطر حضورتون در وب آرزومند شهادت تشکر میکنم
ودرآخرممنون از مطالب خوبتون
دردودل زیبایی بود
حرف این روزهای من و امثال من
باافتخار تمام لینک شدین
یاعلی
شهادت نصیبتون
سلام دوست گرامی
خوش آمدید
خواهش میکنم دوست گرامی .....
قابلتون نداره ....
شما هم با افتخار لینک شدید
یا مهدی

یـــہ ᓄـنتظر

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
دعای عظم البلا